Dit dashboard is niet te bekijken op een mobiele telefoon. Probeer het op een tablet of desktop computer.

Bouwsteen

Samenstelling/ Inrichting

Per onderwijsknooppunt is duidelijk welke organisaties en personen (waaronder patiënten en naasten) zijn vertegenwoordigd en hoe de organisatiestructuur eruitziet. De communicatielijnen zijn helder.

Terug naar overzicht

CPZ Noord Holland/Flevoland

Rapportagemoment
Q4 2021

Welke stakeholders zijn nodig om het onderwijsknooppunt mede vorm te geven.

i

Op welke manier kan er een ambassadeur geworven worden.

Wat is het proces van werving tot en met de aanstelling van de ambassadeur. Wie is waar verantwoordelijk voor.

Ambassadeur
Is er een ambassadeur beschikbaar die voldoet aan het profiel?

i

Op welke manier wordt invulling gegeven aan het ambassadeurschap zodat deze efficiënt en effectief kan opereren.

i

Op welke manier wordt invulling gegeven aan het ambassadeurschap wanneer het project is afgelopen- consolidatie.

Is er een beeld wat de samenwerking onderwijs-zorgpraktijk en onderzoek moet opleveren, mogelijk al vanuit de consortia?

Op welke wijze vindt inrichting van het onderwijsknooppunt binnen het consortium plaats en waar kunnen we dit aantoonbaar zien

i

Op welke manier wordt het onderwijsknooppunt regionaal en netwerkniveau ingericht zodat het bijdraagt aan het beeld van samenwerking

i

Welke overlegvormen/ bijeenkomsten volgen op de structuur die is samengesteld en voldoet aan de behoeften van de stakeholders.

i

Op welke wijze is de fysieke structuur nu vorm gegeven.

Hoe ziet ons ideaalbeeld eruit en wat hebben we daarvoor nodig?

Wat hebben de stakeholders nodig binnen het onderwijsknooppunt om bij elkaar betrokken te zijn.

Op welke wijze kunnen de onderdelen/ opbrengsten uit de communicatieopdracht hierbij behulpzaam zijn.

Hoe gaan we de onderwijskaart die wordt vormgegeven een plek geven binnen het onderwijsknooppunt.

Op welke wijze consolideren we de onderwijskaart op consortiumniveau.

Mijlpaal

Resultaat

Logboek/samenvatting

Status

2.1.1 Er is een ontwerp / werkbaar instrument waarmee ambassadeurs het onderwijsknooppunt kunnen vormgeven

Het ontwerp is gereed en alle feedback is verwerkt. Het wordt nu gebruikt door de ambassadeur.

gereed

Behaald

2.1.2 Binnen het ontwerp is er de mogelijkheid voor evaluatie en feedback

Het ontwerp is zo ingericht dat het evalueerbaar is en feedback op gegeven kan worden en inzichtelijk is

gereed

Behaald

2.2.2 Binnen de onderwijsinstellingen van elk onderwijsknooppunt is de inhoud van de palliatieve zorg (meer of minder) volgens het onderwijsraamwerk 2.0 aantoonbaar ondergebracht.

Het onderwijsraamwerk is binnen de curriculum van de onderwijsinstelling van het onderwijsknooppunt te vinden en wordt gebruikt.

Overdracht heeft plaatsgevonden via bijeenkomst, toelichting en excel met gegevens.

Behaald

2.3.1 De werving van ambassadeurs is gestart per consortium waarbij het vastgestelde profiel gevolgd wordt.

Er is een ambassadeur (s) onderwijsknooppunt per consortium

er zijn 2 ambassadeurs

Behaald

2.3.2 Per consortiumregio is een (of meerdere) ambassadeur(s) aangesteld.

Per consortium is een ambassadeur aangesteld.

Er zijn 2 ambassadeurs

Behaald

2.3.3 Het is duidelijk hoeveel tijd per consortiumregio een ambassadeur(s) ingezet moet worden tijdens de projectperiode omdat de omvang van het consortium varieert.

De ureninzet per ambassadeur- onderwijsknooppunt is bijgehouden. Het is op januari 2021 duidelijk hoeveel tijd er aan het ambassadeurschap per onderwijsknooppunt wordt besteed. Het is duidelijk naar elkaar hoe deze ureninvestering is opgebouwd.

staat in het jaarplan van 2022 om dit concreet op te pakken.

Achter op schema

2.3.4 Het is duidelijk hoeveel tijd per consortiumregio een ambassadeur(s) ingezet moet worden na de projectperiode en wie deze overhead financiert

Per consortiumregio is duidelijk en is er consensus hoeveel uren per consortium nodig is om een ambassadeur optimaal te laten functioneren. Het is duidelijk wie deze overhead financiert.

in jaarplan 2022 opgenomen

Nog niet gestart

2.4.4 op basis van wensen en mogelijkheden worden samenwerkingsvormen bepaald, waarin structureel uitwisseling plaatsvindt en onderwijsproducten ontwikkeld kunnen worden

Per onderwijsknooppunt zijn aantoonbare samenwerkingsvormen waarin structureel (kennis) uitwisseling en ontwikkeling plaatsvindt tussen onderwijs, zorgpraktijk en onderzoek. Dit kan per onderwijsknooppunt verschillen.

plan dialoog afmaken en verspreiden in 2022. samenwerkingsvormen opgenomen in jaarplan 2022

Op schema